Jiří Tomčala

Doctoral thesis

Real time series analysis in terms of predictability, entropy and chaos

Real time series analysis in terms of predictability, entropy and chaos
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na oblast analýzy časových řad z hlediska jejich entropie, složitosti, předvídatelnosti a chaosu. V této oblasti přináší pět nových výsledků, které jsou stručně popsány v samostatných kapitolách a dále pak podrobně vypracovány v přiložených původních vědeckých publikacích autora. Jedná se zejména o vytvoření urychlujících modifikací známých algoritmů přibližné a vzorkové entropie …more
Abstract:
This thesis focuses on the area of time series analysis in terms of entropy, complexity, predictability and chaos. It brings five new contributions in this area, which are briefly described in separate sections and further elaborated in detail in the attached original scientific publications of the author. They include the design of accelerating modifications of the well-known approximate entropy and …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: Marek Lampart
  • Reader: Juan Luis García Guirao, Ivan Zelinka, Michal Málek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Doctoral programme / field:
Výpočetní vědy / Výpočetní vědy