Jiří Tomčala

Doctoral thesis

Real time series analysis in terms of predictability, entropy and chaos

Real time series analysis in terms of predictability, entropy and chaos
Anotácia:
Tato práce se zaměřuje na oblast analýzy časových řad z hlediska jejich entropie, složitosti, předvídatelnosti a chaosu. V této oblasti přináší pět nových výsledků, které jsou stručně popsány v samostatných kapitolách a dále pak podrobně vypracovány v přiložených původních vědeckých publikacích autora. Jedná se zejména o vytvoření urychlujících modifikací známých algoritmů přibližné a vzorkové entropie …viac
Abstract:
This thesis focuses on the area of time series analysis in terms of entropy, complexity, predictability and chaos. It brings five new contributions in this area, which are briefly described in separate sections and further elaborated in detail in the attached original scientific publications of the author. They include the design of accelerating modifications of the well-known approximate entropy and …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Marek Lampart
  • Oponent: Juan Luis García Guirao, Ivan Zelinka, Michal Málek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VSB – Technical University of Ostrava

Univerzitní studijní programy

Doctoral programme / odbor:
Výpočetní vědy / Výpočetní vědy