Bc. Martina Hortvíková

Master's thesis

Predačně-disturbační efekt blešivce potočního na početnost larev dvoukřídlých v pramenném biotopu

Predator-disturbance effect of Gammarus fossarum on the abundance of Diptera larvae at a spring biotope
Abstract:
Prameniště jsou vodní biotopy s relativně stálými podmínkami prostředí a s vysokou diverzitou společenstev vodních bezobratlých živočichů. Druhové složení těchto pramenných biotopů se mění podél gradientu minerální bohatosti, který je dán především vlastnostmi substrátu a chemismem vody. Blešivec potoční Gammarus fossarum (Koch 1835) se na bazických prameništích vyskytuje v obrovských abundancích, …more
Abstract:
Spring areas are aquatic habitats with relatively stable environmental conditions and a high diversity of aquatic invertebrate assemblages. The species composition of these spring biotopes reflects a gradient of mineral richness, which is determined mainly by bedrock and water chemistry. Gammarus fossarum (Koch 1835) is found in base-rich springs in huge densities, however, it is absent from acidic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta