Theses 

Kupní rozhodovací proces na trhu energetických nápojů – Lucia Pinková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucia Pinková

Bakalářská práce

Kupní rozhodovací proces na trhu energetických nápojů

Purchase decision process in the energy dink market

Anotace: Cílem této bakalářské práce je specifikace kupního rozhodovacího procesu spotřebitele na trhu energetických nápojů a analýza jeho jednotlivých fází včetně zachycení vlivů, jež na něj působí. Snahou je také zjistit, jak je značka Red Bull vnímána spotřebiteli v České republice, a v souvislosti se získanými zjištěními navrhnout marketingová doporučení. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou část a na část praktickou. První oddíl obeznamuje čtenáře s teorií spotřebního chování a s kupním rozhodovacím procesem. Druhý oddíl popisuje metody marketingového výzkumu, které jsou použity v praktické části práce. Praktická část se v první řadě zabývá charakteristikou českého trhu energetických nápojů a následně představuje společnost RED BULL Česká republika s.r.o. se zaměřením na její marketingový mix. Analytická část bakalářské práce vychází z výsledků marketingového výzkumu, který byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupy jsou podpořeny sekundárními daty z databáze MML-TGI. Závěr práce shrnuje výsledná zjištění a předkládá společnosti RED BULL Česká republika s.r.o. marketingová doporučení.

Abstract: The aim of this Bachelor's thesis is the specification of consumer purchase decision process in the energy drink market and analysis of its phases including the influences that affect it. Furthermore the aim is to find out how Red Bull brand is being perceived by consumers in the Czech Republic. According to this information I will suggest marketing recommendations. The thesis is divided into the theoretical and methodological part followed by the practical part. The first section familiarizes readers with the theory of consumer behavior and purchase decision process. The second section describes the methods of marketing research, which are used in the practical part. The practical part is primarily focused on the characteristics of the Czech energy drinks market and as well it presents the RED BULL company and especially their marketing mix. The analytical part of the thesis is based on the results of the marketing research, which was conducted through a questionnaire survey. The outputs are supported by secondary data from the MML - TGI. In the conclusion of the thesis there is a summary of the findings and suggestions of the marketing recommendations to the RED BULL company.

Klíčová slova: marketingový výzkum, Chování spotřebitele, trh energetických nápojů, kupní rozhodovací proces

Keywords: purchase decision process, marketing research, energy dink market, Consumer behavior

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Julius Wenig

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42265


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:46, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz