Bc. Kateřina WIELGUSOVÁ

Master's thesis

Vliv iontů na interakce proteinu BRCA1 s DNA.

Influence of ions on the protein BRCA1-DNA interactions.
Abstract:
BRCA1 je nádorový supresorový gen, jehož mutace jsou spojovány s výskytem karcinomů prsu a vaječníků. Produkt genu obsahuje ve své struktuře několik důležitých domén, díky kterým vykonává rozmanité funkce. Mezi nejdůležitější řadíme opravu poškozené DNA. BRCA1 se váže prioritně na jednořetězcové úseky DNA, nicméně byly objeveny vazby i na její jiné formy, například na superhelikální typ. V této práci …more
Abstract:
BRCA1 is a tumor suppressor gene whose mutations are associated with breast and ovarian cancers. Gene product contains several important domains in its structure through which protein performs multiple functions. One of the most important function is repairing of damaged DNA. BRCA1 binds preferentially to single stranded DNA, however, binding to other forms of DNA, such as supercoiled, was discovered …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2017
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WIELGUSOVÁ, Kateřina. Vliv iontů na interakce proteinu BRCA1 s DNA.. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Biology / Experimental Biology