Theses 

Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec – Helena MARCINKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Helena MARCINKOVÁ

Bakalářská práce

Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec

Nosocomial infections spread by the personnel of intensive unit in the hospital in Liberec

Abstract: The topic of my thesis is Nosocomial infections spread by the personnel of intensive care unit in the hospital in Liberec. The main reason for the choice of this topic was my encounter with this infection when I worked as a nurse during my practical training course. Nosocomial infection can be defined as an infection originating from the encounter between a micro-organism and a patient. The patient can be weakened by his or her primary disorder and therapeutic interventions. This fact helps create an optimal environment for spreading the infection. Nosocomial infections occur only in specific conditions. They represent a problem which is necessary to solve. They affect on average 5 to 10 % of patients. If they are present in organism, the course of primary disorder can worsen and the permanent consequence or death may occur. They also bring adverse economic consequences because they require significant financial costs linked to treatment with prolonged stay in hospital. My thesis was divided into two parts-theoretical and practical. In both of them I tried to find answers to my questions (in form of hypotheses). In theoretical part I described the history of nosocomial infections, which is narrowly related to construction of hospitals; then I mapped the origin and spread of nosocomial infections and also their laboratory diagnostics, treatment and prevention. In practical part I devoted myself to research which is focused on evaluation of level of sanitary washing in medical personnel in intensive care units, and also on personnel ´s knowledge of nosocomial infections by means of questionnaires. I evaluated eighty questionnaires, which were distributed in the hospital in Liberec. The questionnaires were also filled in by students of nursing subject at university in Liberec. These students perform their practical training in the hospital in Liberec. The results of research show that sanitary washing of medical personnel in intensive care unit is adequate and their knowledge of nosocomial infections is average. The knowledge of students is average, too. The research proves that sanitary washing is not an adequate prevention of nosocomial infections.

Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou {\clqq}Nozokomiální infekce šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec.`` Hlavním důvodem pro výběr tématu bylo mé setkání s touto infekcí, když jsem pracovala jako zdravotní sestra, během praktické výuky. Nozokomiální nákaza může být definována jako infekce vznikající ze setkání mezi mikroorganismem a pacientem. Pacient může být oslaben svým onemocněním a terapeutickými intervencemi. Tento fakt pomáhá vytvářet optimální prostředí pro šíření infekce. Nozokomiální infekce vznikají pouze ve specifických podmínkách. Představují problém, který je nutný neprodleně řešit. Postihují v průměru 5 -10 % pacientů. Pokud jsou nozokomiální infekce přítomné v organismu může dojít ke zhoršení průběhu základního onemocnění a mohou vyústit v trvalé následky či úmrtí. Přinášejí s sebou i nepříznivé ekonomické důsledky. Vyžadují značné finanční náklady spojené s léčbou a prodlouženým pobytem v nemocničním zařízení. Svou bakalářskou práci jsem rozdělila do dvou úseků {--} teoretické a praktické části. V obou částech se snažím najít odpovědi na své otázky ( z hypotéz ). V teoretické části popisuji historii nozokomiálních nákaz, která úzce souvisí se vznikem nemocničních zařízení, vznik a šíření nozokomiálních infekcí a také jejich laboratorní diagnostiku, léčbu a prevenci. V praktické části se věnuji výzkumu, kde se zabývám zhodnocením úrovně hygienického mytí u zdravotnického personálu na jednotkách intenzivní péče, ale také jejich informovaností o nozokomiálních nákazách pomocí dotazníků. Celkem jsem hodnotila 80 dotazníků, které jsem rozdala v liberecké nemocnici. Dotazníky byly také vyplněny studenty zdravotnického oboru univerzity v Liberci. Tito studenti vykonávají svou praktickou výuku právě v nemocnici Liberec. Z výsledků mého výzkumu vyplývá, že hygienické mytí zdravotníků na oddělení intenzivní péče je dostačující a jejich informovanost o nozokomiálních infekcích je průměrná. Znalosti studentů o nozokomiálních nákazách jsou také průměrné. Výzkum hygienického mytí potvrzuje, že hygienické mytí není adekvátní prevencí nozokomiálních infekcí.

Keywords: Nozokomiální nákazy, Hygienické mytí, Dezinfekce, Intenzivní péče

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2008
  • Identifikátor: 9975

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: MUDr. Zdena Bohunová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2008 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

MARCINKOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 02:03, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz