Theses 

Jazykové prostředky typické pro MŠ – Bc. Hana Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Svobodová

Bakalářská práce

Jazykové prostředky typické pro MŠ

Typical Verbal Communication in Kindergartens

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na jazykové prostředky užívané v komunikaci v prostředí mateřských škol. Východiskem pro tvorbu práce je odborná literatura věnující se tématu slangu a použití básnických prostředků v poezii. Zajímá mě především používání slangových výrazů mezi dětmi i pedagogy a též přítomnost říkanek v mateřských školách, zvláště těch, které děti tvoří a přináší do tohoto prostředí samy. Za podstatný též považuji přínos říkanek pro celkový rozvoj dětí. Pozornost je věnována typickým slangovým výrazům a přítomnosti nářečí v rámci jednotlivých odpovědí. Ty byly zjišťovány prostřednictvím dotazníku, který tvoří hlavní část této bakalářské práce. Jeho analýzou vznikly dva přehledy pojednávající o slangových výrazech a říkankách.

Abstract: This thesis is focused on the typical verbal communication in kindergartens. The starting point for creating this thesis is literature devoted to the theme of slang and using poetic means in poetry. I am particularly interested in using slang expressions among children and teachers and also occurrence of nursery rhymes in kindergartens, especially those, which are created and brought to this environment by children themselves. The contribution of nursery rhymes I consider significant for general development of children. Attention is also paid to the typical slang expressions and occurrence of a dialect in individual answers. They have been surveyed through a questionnaire, which forms the main part of this thesis. Through Its analysis two summaries concerning slang expressions and nursery rhymes arose.

Klíčová slova: slang, dětské říkanky, nespisovná čeština, mateřská škola, předškolní věk, předškolní pedagog, nursery rhymes, non-literary Czech language, kindergarten, preschool age, preschool teacher

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Žižková
  • Oponent: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 20:53, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz