Petra Tkáčová

Diplomová práce

Výskyt vybraných toxických kovů v půdě a zelené hmotě na odvalu Ema

The Occurrence of Toxic Metals in the Soil and Green Matter from the Dump Ema
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku možného výskytu toxických kovů na termicky aktivním odvalu Ema, který se nachází na území Ostravska. Vybrané monitorované toxické kovy budou zkoumány z hlediska jejich kumulace v půdě, ale také zelené hmotě. Kovy budou charakterizovány z hlediska jejich škodlivosti v životním prostředí. V teoretické části bude také popsán odval Ema z hlediska přírodních poměrů …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of the possible occurrence of toxic metals on the thermally active Ema mine, located on the territory of the Ostrava region. Selected monitored toxic metals will be examined for their accumulation in soil as well as green matter. Metals will be characterized in terms of their harmfulness in the environment. In the theoretical part, Ema will be described in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Eva Pertile
  • Oponent: Zuzana Kolářová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava