Eva KLIMEŠOVÁ

Bakalářská práce

Deskripce úrovně školní zralosti u dětí před nástupem do základní školy

Description of the level of school children readiness before entering elementary school
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá "Deskripcí úrovně školní zralosti u dětí před nástupem do základní školy", představuje vývojové fáze dítěte, včetně stádia předškolního věku, socializaci a následný nástup do mateřské školy. Práce se především zaměřuje na pojmy školní zralost a připravenost. Poukazuje také na určení školní zralosti, zápis do první třídy a odklad povinné školní docházky. V praktické části …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the topic of "Description of the level of school maturity in children before entry into elementary school" It presents child phase development, including pre-school child, socialization and subsequent entrance into the kindergarten. The thesis especially aims of the terms of school maturity and readiness. It points on the determining of school maturity, first class enrolment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Svoboda

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMEŠOVÁ, Eva. Deskripce úrovně školní zralosti u dětí před nástupem do základní školy. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta