Eva KLIMEŠOVÁ

Bachelor's thesis

Deskripce úrovně školní zralosti u dětí před nástupem do základní školy

Description of the level of school children readiness before entering elementary school
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá "Deskripcí úrovně školní zralosti u dětí před nástupem do základní školy", představuje vývojové fáze dítěte, včetně stádia předškolního věku, socializaci a následný nástup do mateřské školy. Práce se především zaměřuje na pojmy školní zralost a připravenost. Poukazuje také na určení školní zralosti, zápis do první třídy a odklad povinné školní docházky. V praktické části …more
Abstract:
The thesis is dedicated to the topic of "Description of the level of school maturity in children before entry into elementary school" It presents child phase development, including pre-school child, socialization and subsequent entrance into the kindergarten. The thesis especially aims of the terms of school maturity and readiness. It points on the determining of school maturity, first class enrolment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jan Svoboda

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KLIMEŠOVÁ, Eva. Deskripce úrovně školní zralosti u dětí před nástupem do základní školy. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta