Nikola PAULASOVÁ

Bachelor's thesis

Typy a četnost chyb u konkrétních gramatických jevů v počáteční fázi osvojování druhého jazyka na základní škole.

Distribution and frequency of errors in specific grammatical features in an early stage of L2 acquisition. A study of primary school education.
Abstract:
The topic of this thesis is Distribution and frequency of mistakes in specific grammatical features in an early stage of L2 acquisition. A study of primary school education. This work deals with the first and the second language acquisition and hypotheses connected to them. Then there is an analysis of students´ tests in German and English language. A purpose of this analysis is to find out if German …viac
Abstract:
Tématem práce je výskyt a četnost chyb v počáteční fázi výuky druhého jazyka. Práce se zabývá teorií osvojení prvního i druhého jazyka a hypotézami s nimi spojenými. Práce dále analyzuje žákovské testy v anglickém a německém jazyce s cílem zjistit, ve kterém z nich žáci více chybují. V testech jsou klasifikovány a spočítány chyby. Na základě počtu chyb je poté stanoveno, který jazyk je pro studenty …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Dr. Christoph Haase, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAULASOVÁ, Nikola. Typy a četnost chyb u konkrétních gramatických jevů v počáteční fázi osvojování druhého jazyka na základní škole.. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta