Karin Adámková

Master's thesis

Analýza a scénáře vývoje konkurenčního okolí obchodu s tuhými palivy

Analysis and Scenarios in Competitive Environment of Solid Fuel Trade
Abstract:
Předmětem diplomové práce je „ Analýza a scénáře vývoje konkurenčního okolí obchodu s tuhými palivy“. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá obecnými charakteristikami strategické analýzy a tvorby scénářů budoucího vývoje. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na příkladu konkrétní firmy, přičemž je provedena strategická analýza jejího okolí s cílem identifikovat …more
Abstract:
The subject of my dessertation work is „Analysis and scenario of developement environs busyness with solid fuel“. Thesis is devided on two parts. Teoretical part engage common characteristics of strategic analysis and scenario output future developements. In practical part are teoretical findings aplicated on exampled factual concern, whereas is implemented strategic analysis of their surroundings …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Radim Lenort
  • Reader: Ladislav Feber

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava