Hana STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Porovnání různých typů komunikace používaných v obchodní praxi

Comparison of Various Types of Communication Used in Business
Abstract:
The purpose of the present study is to properly analyze and compare different types of communication which are typically used in business environment. They are {--} face to face communication, telephoning, presentation, business correspondence and electronic means of communication. All of them are approached from different points of view. In the theoretical part they are characterized and in the analysis …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a porovnáním různých druhů komunikace, které se často používají v obchodním prostředí. Osobní komunikace, telefonování, prezentace, obchodní korespondence a elektronické typy komunikace jsou analyzovány z různých úhlů pohledu. V teoretické části jsou představeny jejich rysy a analytická část demonstruje tyto formální a jazykové rysy na příkladech, které dále analyzuje …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2008
Identifikátor: 8506

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAŇKOVÁ, Hana. Porovnání různých typů komunikace používaných v obchodní praxi. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 30. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.