Tomáš Hejret

Master's thesis

Rozhodovací stromy a jejich aplikace při analýze dat

Decision Trees and Their Application in Data Analysis
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá metodami strojového učení, jejich srovnáním a detailněji pak metodou rozhodovacích stromů. V návaznosti zde lze nalézt metodiky určování kvality implementace metod strojového učení. Dále obsahuje popis konkrétní implementace metody rozhodovacích stromů, která je součástí této práce, experimentů s reálnými daty, provedených nad touto implementací a zhodnocení výkonnosti …more
Abstract:
This master thesis discuses about machine learning methods, comparison of them and more in detail about decision trees method. Related to these methods there are listed methodologies of determination quality of machine learning methods. Thesis also includes description of particular decision trees implementation, which stands as a part of the thesis, experiments with real-life data, performed with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Petr Gajdoš
  • Reader: Jan Janoušek

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava