Bc. Pavel Hoda

Bachelor's thesis

Výzkum způsobů komunikace, její vývoj a cíle v různých časových etapách nedávné historie. Konfrontace těchto způsobů komunikace s očekávanými způsoby komunikace a návrh modelu nové komunikace pro budoucnost

The research of ways of communication, their development and their goals - in the recent history. The confrontation of these way of communication with expected ways. The proposal of a new model of communication for the future.
Abstract:
Práce se zabývá výzkumem způsobu komunikace mezi podnikatelskými subjekty zabývajícími se prodejem produktů mezinárodní značky. Na základě analýzy trhu a s tím souvisejících marketingových aktivit vyvozuje teoretické závěry pro kvalitní fungování podnikatelských subjektů. Na konkrétních příkladu prezentuje výsledky marketingového výzkumu a navrhuje řešení pro zlepšení celkové firemní marketingové strategie …more
Abstract:
The thesis focuses on the research method of communication between businesses engaged in selling international brands of products. The thesis derives theoretical results for the good functioning of the business based on market analysis and related marketing activities. In accordance with specific example presents results of marketing research and proposes solutions to improve overall corporate marketing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Miloslav Šašek
  • Reader: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní