Dagmar Trávníčková

Diplomová práce

Návrh na zavedení koncepce společenské odpovědnosti ve vybrané organizaci

The Proposal for Implementating the Concept of Social Responsibility in a Selected Organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem na zavedení konceptu společenské odpovědnosti ve vybrané organizaci, kterou je Kampus Palace. Cílem práce bylo provést detailní analýzu společensky odpovědných aktivit, které již Kampus Palace přijal za své a mohly by tvořit základ pro aplikaci konceptu CSR do této organizace. První kapitola je věnována teoretickým východiskům tohoto konceptu. V následující kapitole …více
Abstract:
The thesis is focused on the proposal for implementating the concept of social responsibility in a selected organization which is Kampus Palace. The aim of the thesis was to carry out a detailed analysis of the socially responsible activities already taken by the Kampus Palace which could form the basis for applying the concept of CSR to this organization. First chapter is devoted to the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Jiří Bláha
  • Oponent: Veronika Snopková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management