Marcela Onderková

Bakalářská práce

Hospodaření nestátní neziskové organizace

Financial Management of Non-Governmental Non-Profit Organisation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je hospodaření nestátní neziskové organizace. Cílem této práce je analýza a zhodnocení hospodaření v letech 2010-2014 v organizaci Sluňákov, centrum ekologických aktivit, o.p.s. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části bakalářské práce je provedena charakteristika nestátních neziskových organizací, jejich typologie a jsou uvedeny specifika …více
Abstract:
The theme of the Bachelor thesis is financial management of non-governmental non-profit organisation. The aim of this work is the analysis and evaluation of financial management in the period 2010-2014 in organisation Sluňákov – centrum ekologických aktivit, o.p.s. This Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part of the Bachelor thesis is carried out and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Ivana Vaňková
  • Oponent: Lenka Rutteová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava