Kateřina Malíková

Bakalářská práce

Hodnocení vývoje zadluženosti a rentability společnosti BORCAD, s.r.o.

Leverage and Profitability Evolution Analysis of the BORCAD, s.r.o. Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení vývoje zadluženosti a rentability společnosti BORCAD, s.r.o. za období 2011-2015. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku finanční analýzy, horizontální a vertikální analýzy rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Dále jsou charakterizovány jednotlivé ukazatele zadluženosti a rentability, pomocí kterých je provedeno …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to evaluate the development of the leverage and profitability of BORCAD, s.r.o. It covers period 2011-2015. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the characteristics of the financial analysis, the horizontal and vertical analysis of the balance sheet and the profit and loss statement. Further, the individual ratios …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Jana Bajgarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava