Heřman Kejla

Bachelor's thesis

Drogová kriminalita - výskyt a potírání drogové kriminality v ČR

Drug-related Crime - occurrence and combating of Drug-related Crime in Czech Republic
Abstract:
Tato bakalářská práce se v celé šíři zabývá problematikou drog v České republice. První polovina je zaměřena na popularitu drog, jejich historický vývoj a uživatele, významně se zaměřuje na přehled této problematiky v literatuře. V druhé polovině se práce zabývá primárními drogovými trestnými činy, minulým, současným a potažmo i budoucím stavem primární drogové kriminality z hlediska spáchaných činů …more
Abstract:
This bachelor thesis, in all its entirety, discusses the issue of Drugs in Czech Republic. The first half is focused on the popularity of drugs, their historical evolution and on drug abusers, it places special emphasis on the overview of this issue as written about in literature. The second half of the work is focused on primary drug-related crimes, past, present and potentially even future state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2020
  • Supervisor: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
  • Reader: PhDr. Mgr. Karel Locker

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

The College of Regional Development and Banking Institute – AMBIS, a.s.

Bachelor programme / field:
Security and Safety Management in Regions / Security and Safety Management in Regions