Theses 

Perception of Femininities in Advertisement by Women – Ing. Alžbeta Bachtíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Alžbeta Bachtíková

Diplomová práce

Perception of Femininities in Advertisement by Women

Perception of Femininities in Advertisement by Women

Anotace: Diplomová práce Perception of Femininities in Advertisement by Women zahrnuje analýzu konkrétních reklam, které reprezentují různé genderové stereotypy. V teoretické části vysvětluji termíny jako gender, genderová identita, genderové role a feminismus. Zaměřila jsem se na spojitosti mezi genderem a médii. Následně popisuji genderové role v průběhu různých stádií života a využití genderových stereotypů v různých typech médií. Cílem této práce je analyzovat vnímání stereotypizovaných reklam z pohledu různých typů žen. Tato analýza byla zpracována metodou kvalitativního výzkumu, konkrétně přes individuální hloubkové rozhovory. Hlavním cílem této analýzy bylo pochopit, jakým způsobem ženy vnímají stereotypizované zobrazení žen v reklamách. Kapitoly v praktické části jsou taktéž věnovány představení života mých respondentek. Tuto část považuji za velmi důležitou, protože život a společenské chování účastnic výzkumu má velký vliv na vnímání konkrétních reklam.

Abstract: Diploma thesis Perception of Femininities in Advertisement by Women involves ananalysis of concrete advertisements, which represents various gender stereotypes. In theoretical part, I am explaining terms as gender, gender identity, gender roles and feminism. I focused anattention on connection of gender stereotypes and media. I am describing gender roles during various life stages and using of gender stereotypes in different types of media. Goal of this thesis is to analyze perception of stereotyped advertisements from the point of view of different types of women. This analysis has been undertaken through qualitative research, concretely through deep individual interviews. Main goal of this analysis was to understand how women perceive stereotyped portraits of women in advertisements. Individual chapters in practical part are devoted to introduction of life of my respondents. I considered it as very important part of my work, because life and social behavior of respondents has huge impact on perception of concrete advertisements.

Keywords: Gender stereotypes, woman, women, advertisement, perception, gender roles, gender identity, society, behavior, construction, femininity, social construction, genderové stereotypy, žena, ženy, reklama, vnímání, genderové role, genderová identita, společnost, správání, konstrukce, feminita

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Sloboda
  • Oponent: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 19:29, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz