Anna Fojtíková

Bachelor's thesis

Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv

Experimental Verification of the Effects of Additives on the Value of Flash Temperature of Alternative Fuel Mixtures
Abstract:
FOJTÍKOVÁ, A. Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv. Ostrava: VŠB- TUO, 2015. Bakalářská práce řeší problematiku stanovení teploty vzplanutí u alternativních paliv. V teoretické části jsou uvedeny informace o metodách stanovení. U vybraných alternativních paliv jsou uvedeny jejich výroby a rovněž jsou diskutována používaná aditiva. V experimentální …more
Abstract:
FOJTÍKOVÁ, A. Experimental Verification of the Effects of Additives on the Value of Flash Temperature of Alternative Fuel Mixtures. Ostrava: VŠB- TUO, 2015. Thesis solves problems of determining the flash point for alternative fuels. In the theoretical section provides information about the methods of measurement. For selected alternative fuels are given their production as well as additives used are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: Ivana Bartlová
  • Reader: Hana Věžníková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava