Adam Holeňa

Bakalářská práce

Rodinný dům – Podlahové vytápění, tepelné čerpadlo

Family House – Floor Heating, Heat Pump
Anotace:
Tématem bakalářské práce je návrh nízkoenergetického vytápění pro dvoupodlažní rodinný dům. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části je řešena projektová dokumentace rodinného domu, dle platných norem a požadavků. Druhá část se zabývá návrhem nízkoenergetického vytápění rodinné domu pomocí tepelného čerpadlo vzduch – voda. Zdrojem pro vytápění a přípravu teplé vody je tepelné čerpadlo …více
Abstract:
The topic of the bachelor's thesis is the design of low-energy heating for a two-storey family house. The work is divided into two main parts. The first part deals with the project documentation of a family house, according to applicable standards and requirements. The second part deals with the design of low-energy heating of a family house using an air-to-water heat pump. The source for heating and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Zdeněk Galda
  • Oponent: Petr Pobořil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava