Theses 

Současné trendy krácení daně z přidané hodnoty a opatření směřující k jejich minimalizaci – Tomáš Pražák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš Pražák

Bakalářská práce

Současné trendy krácení daně z přidané hodnoty a opatření směřující k jejich minimalizaci

The Current Trends of Value Added Tax Reduction and Measures leading to its Minimization.

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na současné trendy krácení daně z přidané hodnoty a opatření směřující k jejich minimalizaci. Cílem práce je zhodnocení opatření, které snižují rizika a vytvářejí prevenci proti krácení daně z přidané hodnoty. V práci je definována daň, vlastnosti daně z přidané hodnoty v České republice, pohled na DPH v Evropské unii, pohled na DPH v jiných státech EU důsledky jejích krácení. Jsou vymezeny pojmy jako daňový únik, tax evasion, tax avoidance jejich definice a příčiny krácení DPH. Popis různých druhů daňových úniků u nepřímých daní dále výhradně v systému DPH, podvody chybějícího obchodníka, MTIC/MTEC podvody, a karuselové podvody. Pohled na kooperaci v EU v rámci daňových postihů. Zhodnocení proběhlo pomocí analýzy, jejímž úkolem bylo porovnat opatření a vyčlenit jejich slabé a silné stránky, opatření byly rozdělené do dvou hlavních skupin a to administrativních a opatření měnící legislativu.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the current trends of value added tax reduction and measures leading to its minimization. The objective of the thesis is to evaluate the methods, which lead to reduction of threats and create protection against the valued added tax fraud. The thesis defines tax, properties of value added tax in Czech Republic, view on VAT in European Union, view on VAT in other countries of the EU and the consequence of VAT fraud. Terms which are defined as tax fraud, tax evasion, tax avoidance and the reasons behind VAT fraud. Description of various tax frauds in indirect tax, tax frauds exclusively done in the VAT system, missing trader fraud, MTIC/MTEC frauds, carousel frauds and the cooperation in EU within the pursuit of tax fraud. The evaluation was done by analysis, the task was to compare the methods and highlight their weak and strong points, the methods were divided into two main groups which were administration and measures changing the legislation.

Klíčová slova: DPH, Daň z přidané hodnoty, Ekonomický kriminalita, daňové podvody, Karuselové podvody

Keywords: VAT, Value added tax, Economic fraud, tax fraud, Carousel frauds

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2018
  • Vedoucí: Bohuslav Halfar
  • Oponent: Martin Bugaj

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 11:14, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz