Theses 

Náhradní rodinná péče pohledem homosexuálů – Pavlína VODRÁŽKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Health and Social Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work in Public Administration

Pavlína VODRÁŽKOVÁ

Bachelor's thesis

Náhradní rodinná péče pohledem homosexuálů

Substitute Family Care from the Perspective of Homosexual Men

Abstract: Bakalářská práce pojednává o tom, jaký pohled mají homosexuálové na problematiku náhradní rodinné péče, a to nejen z hlediska své sexuální orientace. V teoretické části bakalářské práce je věnován prostor různým aspektům homosexuality, problematice náhradní rodinné péče a výchově dítěte homosexuálně orientovanými osobami. Pro výzkumnou část bakalářské práce byl zvolen kvalitativní výzkum, konkrétně fenomenologické zkoumání. Sběr dat byl realizován prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor tvořilo osm komunikačních partnerů. Tito komunikační partneři byli bezdětní gayové ve věkovém rozmezí 20 až 35 let, kteří byli vybíráni na základě techniky sněhové koule. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký postoj zaujímají muži homosexuálové k náhradní rodinné péči z hlediska své sexuální orientace a následně jakým způsobem vnímají celkový systém náhradní rodinné péče v České republice. K naplnění těchto cílů byly vytvořeny dvě výzkumné otázky. První výzkumná otázka zní, zda muži s homosexuální orientací shledávají na systému náhradní rodinné péče v České republice nějaká negativa. Druhá výzkumná otázka hledá odpověď na to, zda muži s homosexuální orientací touží po tom stát se rodičem. Výsledky výzkumu vyjadřují, že názory gayů na výchovu dítěte jsou velmi různorodé. Většina komunikačních partnerů se spíše přiklání k tomu stát se rodičem. Některé osoby však neví, zda by chtěly pečovat o dítě nebo by již dítě vychovávat nechtěly. Mezi nejčastěji zmiňované osobní překážky, které brání komunikačním partnerům v péči o dítě, patří zejména nedostatek času a nedostatek finančních prostředků, rovněž také skutečnost, že nemají partnera, věk a mnohé další. Co se týká systému náhradní rodinné péče v České republice, komunikační partneři shledávají největší nedostatek v tom, že si homosexuálové nemohou osvojit dítě, ale problém však také spatřují ve výběru heterosexuálních náhradních rodičů, v definování opravdového zájmu biologických rodičů o dítě a v možnosti odebrání dítěte z pěstounské péče.

Abstract: The bachelor thesis covers the topic of homosexual's views on Surrogate family care, not only from the viewpoint of the sexual orientation. The theoretical part of the thesis covers the topics of various aspects of homosexuality, Surrogate family care and the raising of children by homosexuals. The qualitative research method, specifically phenomenological examination, has been selected for the research part of the thesis. Data collection has been realised using semi-structured interviews. The research sample has consisted of eight communication partners. These communication partners were childless homosexual males, aged 20 35 years old. They were selected using the Snowball sampling technique. The aim of the thesis is to discover what are homosexual male's stances towards Surrogate family care in context with their sexual orientation and subsequently how do they perceive the Czech system of Surrogate family care. To achieve these goals two research questions were crated. The first research question asks whether homosexual males consider the Czech Surrogate family care system negative in any way. The second research question then seeks the answer to the question whether homosexual men desire to be parents. The results of the research show that the opinions of male homosexuals towards raising children are very diverse. Most of the communication partners are more inclined to become parents. Some however don't know whether they would like to raise a child or not. The most frequently mentioned obstacles which prevent the communication partners to raise children include the lack of time, the lack of money, the fact that they don't have a partner, age and a lot of other factors. In regards to the Czech Surrogate family care system, the communication partners consider its greatest shortage the fact that homosexuals cannot adopt a child. They also see problems in the heterosexual adoptive parents selection process, in the way how the true interests of biological parents are defined and in the possibility of taking children from foster care.

Keywords: homosexualita, registrované partnerství, náhradní rodinná péče, osvojení

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2015
  • Accessible from:: 4. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43191 Reference to the local database file of the institution
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

VODRÁŽKOVÁ, Pavlína. Náhradní rodinná péče pohledem homosexuálů. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta


Go to top | Current date and time: 24/5/2019 18:04, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz