Tereza Ceralová

Bakalářská práce

Vytápění rodinného domu pomocí plynového kondenzačního kotle

Heating of a Family House with Gas Condensing Boiler
Anotace:
Ceralová, Tereza. Vytápění rodinného domu pomocí plynového kondenzačního kotle. Ostrava, 2019. VŠB – TUO, Fakulta stavební, Katedra prostředí staveb a TZB. Počet stran: 49. Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu a jeho vytápěním kondenzační technikou. Obsahem této práce je stavebně konstrukční řešení rodinného domu, který je dvoupodlažní …více
Abstract:
Ceralová, Tereza. Heating of a family house with a gas condensing boiler. Ostrava, 2019. VŠB – TUO, Faculty of Civil Engineering, Department of Building Environment and Building Services. Number of pages: 49. Thesis supervisor: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. The content of the bachelor thesis is a design of a family house and its heating by condensing technology. This work deals with a structural …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Iveta Skotnicová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava