Jitka Hudcová

Diplomová práce

Scénografie a konceptuální umění

Stage Design and Conceptual Art

Anotace:
Tato práce sestává ze dvou částí. První část představuje teoretické seznámení s fenoménem instalace jakožto uměleckým žánrem, který představuje průsečík výtvarného umění a divadla. Jednotlivé kapitoly nejsou řazeny chronologicky, ale podle druhu prožitku, který divákovi jmenované instalace zprostředkovávají. Výjimku tvoří kapitola o meziválečné avantgardě, v níž popisuji jakési předchůdce současné …více
Abstract:
This thesis is divided in two parts. First part presents theoretical insight to the phenomenon of installation art as an artistic genre that represents the intersection of art and theatre. Individual chapters are arranged according to the type of experience that installations intermediate to the beholder. The exception is the chapter about European interwar avant-garde, in which I describe the kind …více
 

Klíčová slova

konceptuální umění

Klíčová slova

moderní umění

Klíčová slova

scénografie

Klíčová slova

happeningy
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Tomáš ŽIŽKA
  • Oponent: Kristýna TÄUBELOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna