Roman Fizér

Bachelor's thesis

Čistá mobilita a městská hromadná doprava

Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou čisté mobility v podmínkách městské hromadné dopravy. Byla zpracována v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti (DPP). Nejprve je pozornost věnována charakteristice městské hromadné dopravy a vlivu dopravy na životní prostředí. Poté je prezentován koncept čisté mobility a základní dokumenty, které se na problematiku čisté mobility zaměřují. Praktická …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with problematic of clean mobility in conditions of public transport. Work was compiled in Dopravní podnik hl. m. Praha, akciová společnost (DPP). First of all is attention focused on characteristics of public transport and effects on environment. After that is presented concept of clean mobility and documents which are focused on problematic of clean mobility. Results of analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 1. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Fizér, Roman. Čistá mobilita a městská hromadná doprava. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera