Nikol Rýparová

Master's thesis

Vícekriteriální zhodnocení činnosti a hospodaření vybraných hvězdáren a planetárií v České republice

Multi-criteria Evaluation of Activities and Financial Management of Selected Observatories and Planetariums in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce pojednává o zhodnocení hvězdáren a planetárií v České republice, které mají formu příspěvkové organizace v letech 2013-2018. V rámci teoretické části je charakterizována nejen kultura, příspěvkové organizace, ale také hvězdárny a planetária. Praktická část je zaměřena na subjektivní hodnocení dle vybraných kritérií, výpočet ukazatelů v oblasti ekonomiky, celkové zadluženosti a míry …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the evaluation of observatories and planetariums in the Czech Republic, which have the form of a contributory organization in the years 2013-2018. The theoretical part characterizes not only the culture of the contributory organization, but also the observatory and planetarium. The practical part is focused on subjective evaluation according to selected criteria, calculation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2021
  • Supervisor: Jiří Bečica
  • Reader: Ivona Šuláková

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava