Ing. Jan Hejzlar

Bachelor's thesis

Finanční analýza konkrétního podniku pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis of actual enterprise by means of ratio indicators
Anotácia:
Abstrakt Tématem mé bakalářské práce je finanční analýza společnosti, ve které pracuji. Za pomoci poměrových ukazatelů, které jsou nejpoužívanější metodou a jádrem finanční analýzy, zhodnotím finanční zdraví a finanční stabilitu společnosti První Elektro, a.s. V teoretické části popíši finanční analýzu jako nedílný celek, který tvoří základ finančního řízení podniku. Zaměřím se na potřebné vstupy, …viac
Abstract:
Abstract Subject of my Bachelors Thesis is financial analysis of the company where I work. Using ratio indicators which are the most often used method and the core of financial analysis, I assess financial health and financial solvency of První Elektro a.s. In the theoretical part of the thesis I describe the financial analysis as an integral whole which form the basement of financial management of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedúci: Ing. Jitka Hašková
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní