Ing. Jan Hejzlar

Bachelor's thesis

Finanční analýza konkrétního podniku pomocí poměrových ukazatelů

Financial analysis of actual enterprise by means of ratio indicators
Abstract:
Abstrakt Tématem mé bakalářské práce je finanční analýza společnosti, ve které pracuji. Za pomoci poměrových ukazatelů, které jsou nejpoužívanější metodou a jádrem finanční analýzy, zhodnotím finanční zdraví a finanční stabilitu společnosti První Elektro, a.s. V teoretické části popíši finanční analýzu jako nedílný celek, který tvoří základ finančního řízení podniku. Zaměřím se na potřebné vstupy, …more
Abstract:
Abstract Subject of my Bachelors Thesis is financial analysis of the company where I work. Using ratio indicators which are the most often used method and the core of financial analysis, I assess financial health and financial solvency of První Elektro a.s. In the theoretical part of the thesis I describe the financial analysis as an integral whole which form the basement of financial management of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2011
  • Supervisor: Ing. Jitka Hašková
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní