Lucie Andělová

Bakalářská práce

Návrh možného řešení dopravní situace z hlediska ochrany životního prostředí ve Frýdku-Místku

Suggestion of Possible Solution of Transport Situation from the Perspective of Environmental Protection in Frýdek-Místek
Anotace:
Jako hlavní téma pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila dopravní situaci ve statutárním městě Frýdek-Místek, a to proto, že zde celý život žiji a domnívám se, že nadměrná doprava představuje ve městě významný problém. Již od první kapitoly prostupuje celou prací pojem životní prostředí, jelikož zplodiny a prach, které doprava způsobuje, na něj nepochybně mají neblahý vliv. Na počátku práce tedy …více
Abstract:
As the main theme for my bachelor thesis I chose the traffic situation in the statutory city Frýdek-Místek because I have lived here all my life and I believe excessive transport constitutes a major problem in the city. From the beginning of the first chapter the term „evrironment“ pervades the whole thesis, because emissions and dust, which transport makes, undoubtedly have a detrimental impact to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Dušan Smolík
  • Oponent: Marcella Šimíčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava