Theses 

Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové – Aneta Hrdinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Aneta Hrdinová

Bakalářská práce

Efektivita využití nástrojů komunikace: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Efficiency of communications tools: Committee of Good Will - The Olga Havel Foundation

Anotace: Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat nástroje komunikce ve Výboru dobré vůle -- Nadaci Olgy Havlové (VDV). Teoretická část je zaměřená na charakteristiku neziskového sektoru, nestátní neziskové organizace a jejich formy v České republice a stručné objasnění pojmů týkající se komunikačních nástrojů. Dále se teoretická část zaměřuje na přiblížení poslání VDV, jeho postavení v nadačním sektoru a vypracování přehledu komunikačních nástrojů organizace. V praktické části jsou zanalyzovány výsledky medializace organizace pomocí informací od zaměstnanců, výročních zpráv, počtu zveřejněných příspěvků v médiích, mediálního dopadu, AVE koeficientu (Advertising Value Equivalent) a finanční náročnosti vybraných kampaní. Hlavní hypotéza, že mediální kampaň bude působit na individuální dárce s časovým zpožděním byla vyvrácena, protože se ukázalo, že kampaně působily na zvýšení počtu dárců ihned v roce, ve kterém probíhaly. Závěr praktické části se věnuje vyhodnocení dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem bylo zmapování povědomí veřejnosti o VDV. Výsledkem této práce je tvrzení, že komunikační kampaně jsou klíčovým prostředkem k získávání, jak individuálních, tak firemních dárců a VDV dobře spolupracuje a komunikuje se stávajícími dárci, což dokazuje zvyšování se počtu přijatých nadačních příspěvků. Zlepšení by mohlo nastat na poli internetových médií, kde byly prokázány nedostatky na základě dotazníkového šetření.

Abstract: The goal of the bachelor thesis was to analyze communication tools of Committee of Good Will -- The Olga Havel Foundation (OHF). The theoretical part is focused on characteristic of the non-profit sector, non-profit organizations and their forms in Czech Republic and brief declaration of concepts related to the communication tools. Another part of the theoretical chapter is focused on the description of the OHF's mission, its position in the foundation sector and summary of its communication tools. The practical part analyzes results of the organizations publicity in the media thanks to help of the organization employers, annual reports, number of the published posts in media, media impact, AVE coefficient and financial difficulty of the selected campaigns. Main hypothesis, that the media campaign will affect individual donors was disproved delay, campaigns had affect on the increasing the number of the donors in the same year the campaings taked place. End of the practical part was focused to the evaluation of the questionnaire survey which main goal was to evaluate public awareness of OHF. This work proved that the communication campaigns are main way to achieve both individual as well as corporate donors. Further based on increasing the number of the accepted contributions is proved that the OHF very well communicate with its present donors. OHF could do specific improvements in their on-line media.

Klíčová slova: Neziskový sektor, Komunikace, Marketing, Nadace, Nestátní neziskové organizace

Keywords: Communication, Marketing, Non-profit sector, Foundation, Non-profit organisations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Monika Granja
  • Oponent: Antonie Doležalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37159

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 13:37, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz