Tomáš Nimráček

Diplomová práce

Větrné elektrárny a jejich vliv na krajinný ráz a další složky životního prostředí

Wind Generators and Their Effects on the Landscape Character and the Other Elements of Environment
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá historií, současným stavem a rozvojem větrných elektráren v Evropě a České republice s přihlédnutím na jejich technické řešení a popis. Dále je v diplomové práci uvedena problematika větrných generátorů doplněná o přehled jednotlivých typů zařízení. Posléze je vytvořeno podrobné hodnocení nejvýznamnějších vlivů větrných elektráren na životní prostředí, zejména hluk …více
Abstract:
The submitted thesis deals with history, current state and development of wind-power plants in Europe and Czech Republic with regard to their technical solution and description. Furthermore, the wind-powered plants issue is supplemented by the list of individual types of equipment. Finally, a detailed evaluation of the most important impacts of wind-powered plants on the environment, particularly noise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Jakub Jež

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava