Theses 

Analýza marketingové komunikace ve firmě ABB – Bc. Tomáš Ondračka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Ondračka

Diplomová práce

Analýza marketingové komunikace ve firmě ABB

Marketing communication analysis in the ABB company

Anotace: Diplomový projekt se věnuje problematice vnímání celkového image značky vybrané nadnárodní společnosti její cílovou veřejností, v kontextu s různorodým marketingově komunikačním vystupování 5ti zcela odlišných divizí této společnosti. Existuje totiž určitá fragmentace marketingových potřeb, požadavků a očekávání (PPO) managementu těchto pěti jednotlivých divizí, nalézajících se napříč celou ČR. Studie má pomocí marketingových analýz a výstupů ze strukturovaného dotazníku zjistit, jaké tyto PPO opravdu jsou a jestli se dají nějak mezidivizně synchronizovat. Důležité také je jejich sladění s korporátní marketingovou komunikací této společnosti. Teoreticko metodologická část je rozdělena do dvou částí. První se věnuje problematice značky a poté následuje teorie vztahující se k marketingovému komunikačnímu mixu. Také praktická část je rozdělena do dvou hlavních celků. V prvním hlavním celku Praktické části se nalézá seznámení s daným podnikatelským subjektem a jeho strukturou, dále pak strategie STP, tří stupňová analýza marketingového okolí, analýza značky, analýza marketingové komunikace a SWOT analýza. V druhém hlavním celku, nazvaném výzkumný projekt, se nalézá definování výzkumného problému, stanovení cílů a hypotéz výzkumu. Poté následuje přípravná a realizační fáze, spolu s hodnocením výzkumných problému a hypotéz. Závěr práce tvoří analýza získaných dat a závěrečná doporučení.

Abstract: Thesis is dedicated to the overall perception of the brand image of selected international company to its target public, in the context of different ways of managing marketing communications in 5 completely different divisions of the company. There is considerable fragmentation of marketing needs, requirements and expectations (NRE) of the management of five separate divisions, located across the whole country. The main goal of the study is by using marketing analysis and outcome of a structured questionnaire to find out what are their NRE and if they can be synchronized in some way.. It is also important to align them with corporate marketing communications of the company. Theoretical and methodological part is divided into two parts. The first is devoted to the brand and followed the theory relating to the marketing communication mix. Also, the practical part is divided into two main parts. In the first part of the main unit is found practical acquaintance with that business entity and its structure, then the strategy of STP, three-tiered analysis of the marketing environment, brand analysis, marketing communication analysis and SWOT analysis. In the second main group, headed a research project can be found defining research problems, objectives and research hypotheses. Then follows the preparatory and implementation phases together with evaluation of research problems and hypoteses. The conclusion of the thesis consists of data analysis and final recommendations.

Klíčová slova: Značka, hodnota značky, obraz značky, marketingová komunikace, segmentace, zacílení, umístění, marketingové prostředí, marketingová strategie, výzkum, produkt, trh, analýza, cílová skupina, firma, manažer. Brand, brand value, brand image, marketing communication, segmentation, targeting, positioning, marketing environment, marketing strategy, research, product, market, analyses, target group, copany, manager.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:05, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz