Věra Vrlíková

Bakalářská práce

Biopaliva a životní prostředí

Biofuels influence on the environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá biopalivy a životním prostředím. Nejdříve je zaměřena na energetickou politiku EU a ČR, na kterou navazují legislativní předpisy, které se dotýkají oblasti biopaliv. Pouze stručně je nastíněná biomasa z hlediska energie. Dále je popsáno rozdělení biopaliv a následně podrobněji popsáno rozdělení a charakterizování biopaliv z hlediska generace. Na závěr své práce se zaměřuji …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with biofuels and a environment. First, it focuses on energy policies of EU and the Czech Republic which are connected to legislative regulations about biofuels. Only briefly it outlines something in terms of biomass energy. Further it describes the division of biofuels and subsequently it describes distribution and characterization of biofuels generation in more detail. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Hana Škrobánková
  • Oponent: Karla Kryštofová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava