Theses 

Strategické vedenie hotelu so zameraním na krízový management – Bc. Michaela Urbanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství

Bc. Michaela Urbanová

Diplomová práce

Strategické vedenie hotelu so zameraním na krízový management

Strategic management of hotel focusing on crisis management

Abstract: The aim of this presented dissertation thesis is an analysis of the selected hotel in the capital city of Czech Republic hotel Hilton Prague. This thesis will be analyzing strategies of the hotel management and identify possible risks that could cause negative impact on the hotel Hilton Prague. This thesis is composed of theoretical and methodological, analytical and suggesting part. The objectives of this diploma thesis are: 1. To develop a strategic analysis of the selected Hilton Prague hotel and, based on the results, propose a suitable strategy. 2. Prepare the risk analysis and then identify which may jeopardize the realization of the business objectives. The theoretical - methodological part will be characterized by specific terms such strategic management analysis and this part is focused on definitions of the basic concepts of strategic management. This part describes methods which are implemented in the practical part. In the introduction of analytical part of the disertation thesis the selected hotel facility of Hilton Pragueis described. This part of the thesis is focused on strategic analysis such as Porter's five forces model, PEST analysis, SWOT analysis importance on which we prepare a summary of an appropriate strategy. In the last part of this dissertation thesis there is a suggestion, which is strategic pan based on analysis carried out from the analytical part.

Abstract: Predmetom predloženej diplomovej práce je zistenie a zanalyzovanie stratégie vedenia hotela a určenie možných rizík, ktoré by mohli spôsobiť negatívny dopad na hotel. Cieľmi tejto diplomovej práce sú: 1. Vypracovať strategickú analýzu vybraného hotela Hilton Prague a na základe výsledkov navrhnúť vhodnú stratégiu. 2.Vypracovať analýzu rizík a následne určiť, ktoré riziká môžu ohroziť realizáciu cieľov podniku. V teoreticky – metodologickej časti charakterizujeme pojmy spojené so strategickým manažmentom a spomenieme analýzy, ktoré budú spracované v nasledujúcej praktickej časti tejto diplomovej práce. V druhej časti tejto diplomovej práce je prehľad vypracovaných strategických analýz,ako Porterov model piatich síl, analýza PEST a dôležitá analýza SWOT, na základe ktorých vypracujeme zhrnutie a vhodnú stratégiu pre vedenie hotela. V poslednej časti, teda návrhovej časti, tejto predloženej diplomovej práce sa nachádzajú odporúčania na danú problematiku, zistenú na základe vypracovaných analýz potrebných k stanoveniu vhodných strategických plánov.

Klíčová slova: Kľúčové slová, Hilton Prague, Krízový manažment, PEST analýza, Strategický manažment, SWOT analýza

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 11:08, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz