Lukáš Mýdlo

Master's thesis

Simulace dynamického řízení světelně řízené křižovatky

Dynamic Controlling Simulation of Light Controlled Crossroad
Abstract:
Diplomová práce se zabývá simulací dynamického řízení světelně řízené křižovatky. Práce se skládá z několika částí. Úvodní kapitola se skládá z teoretických pojmů věnujících se křižovatkám, je zde popsáno a vysvětleno dynamické řízení a statistické metody, které budou v práci aplikovány. Následující část se věnuje dopravnímu průzkumu a vyhodnocení dat, která se z průzkumu získala. Třetí úsek se skládá …more
Abstract:
The Master Thesis deals with dynamic controlling simulation of light controlled crossroad. This work is composed of some parts. The introduction consist of theoretical terms dedicated to crossroads. Dynamic control and statistical methods, which are used in this work, are described here. Second part concerns a traffic survey and data evaluatinon acquired in a survey. Third part consist of formation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Michal Dorda
  • Reader: Filip Tresler

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava