Bc. Martina Halvová

Master's thesis

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku

Modern trends in business performance evaluation
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím tradičních a moderních ukazatelů a vzájemné komparace těchto metod. V teoretické části došlo k nastínění a rozebrání obecných pojmů, jako podnik, výkonnost, měření výkonnosti, finanční analýza a metody řadící se do moderních měřítek. Praktická část propojila výsledky finanční analýzy a metody Balanced Scoredcard s ukazatelem …more
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on the evaluation of the enterprise performance through the traditional and modern index numbers and mutual comparison of these methods. In the theoretical part, outline and analysis of the general concepts, such as enterprise, performance, performance measurement, financial analysis and the methods belonging to a modern scale, took place. Practical part connected the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2021
  • Supervisor: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.