Bc. Martina Halvová

Master's thesis

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku

Modern trends in business performance evaluation
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím tradičních a moderních ukazatelů a vzájemné komparace těchto metod. V teoretické části došlo k nastínění a rozebrání obecných pojmů, jako podnik, výkonnost, měření výkonnosti, finanční analýza a metody řadící se do moderních měřítek. Praktická část propojila výsledky finanční analýzy a metody Balanced Scoredcard s ukazatelem …viac
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on the evaluation of the enterprise performance through the traditional and modern index numbers and mutual comparison of these methods. In the theoretical part, outline and analysis of the general concepts, such as enterprise, performance, performance measurement, financial analysis and the methods belonging to a modern scale, took place. Practical part connected the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedúci: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.