Theses 

Spiritualita po propuštění z vězení: interpretativní fenomenologická analýza – Mgr. Hana Svobodová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Mgr. Hana Svobodová

Diplomová práce

Spiritualita po propuštění z vězení: interpretativní fenomenologická analýza

Spirituality after release from prison: Interpretative phenomenological analysis

Anotace: Diplomová práce se zabývá fenoménem spirituality u mužů v období propuštění z vězení. Výzkumná pozornost byla tedy zaměřená na muže ve věku od 30 do 50 let, kteří jsou nejvíce jeden rok propuštěni z výkonu trestu. Tato explorativní studie si klade za cíl zaměřit výzkumnou pozornost nejen na zkušenost spirituality během výkonu trestu, ale také po propuštění z vězení. Sběr dat byl uplatňován polostrukturovanými rozhovory s šesti muži. Analýza byla poté provedena kvalitativní perspektivou interpretativní fenomenologické analýzy. Výsledkem analýzy je posléze šest kategorií témat „Spiritualita vnímaná jako externí zdroj řízení a smyslu života“, „Osobní spiritualita jako proces hodnocení a projevování chování“, „Spiritualita jako způsob vztahovosti k sobě i ke světu kolem“, „Spiritualita jako zdroj nových zkušeností“, „Upozaděná spiritualita“ a „Ambivalentní vztah k institucionalizaci spirituality“ a čtrnáct témat, která jsou v části Výsledky rozpracována. Výsledky jsou v části Diskuse porovnávány s dosavadními vědeckými poznatky z oblasti spirituality. Limity studie jsou dále pak shrnuty ve stejnojmenné části diplomové práce.

Abstract: The thesis is focused on the phenomenon of spirituality in men during his release from prison. Research attention was therefore focused on men aged 30-50 years who are out to one year released from prison. This exploratory study aims to focus research attention not only on the experience of spirituality while in prison, but after his release from prison. Data collection was applied semi-structured interviews with six men. The analysis was then carried out a qualitative perspective interpretative phenomenological analysis. The analysis then six categories themes „Spirituality perceived as an external control source and meaning of life“, „Personal spirituality as the process self-assesment and remediation“, „Spirituality as a way relational to themselves and the world around“, „Spirituality as a source of new experiences“, „Spirituality on the ba-ckground“, and „Ambivalent relationship to institucionalization spirituality“ and fourteen themes that are elaborated in the results. The results are then compared in the discussion with current scientific knowledge in the field of spirituality. Limites of studies are summarize in the eponymous part of the thesis.

Klíčová slova: spiritualita, religiozita, coping, religiózní coping, spirituální coping, muži, spiritual well-being, náboženství, posvátno, re-entry, spirituality, religiosity, religious coping, spiritual coping, men, spiritual wellbeing, religion, sacred

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavlína Janošová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 01:56, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz