Theses 

Vliv rodičovského působení na autoregulaci chování dětí mladšího školního věku v kolektivu malé sociální skupiny na Vsetínsku – Lucie Opletalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lucie Opletalová

Bakalářská práce

Vliv rodičovského působení na autoregulaci chování dětí mladšího školního věku v kolektivu malé sociální skupiny na Vsetínsku

The Effect of Parental Influence on Self-Regulation of Behaviour in Lower Primary School Children in a Small Social Group in the Vsetín Region

Anotace: Bakalářská práce se věnuje problematice autoregulace u dětí mladšího školního věku v kolektivu malé sociální skupiny na Vsetínsku. Jinou oblastí, kterou bakalářská práce mapuje, jsou charakteristiky výchovných stylů rodičů a jejich srovnání se sociodemografickými proměnnými. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V úvodu teoretické části je vymezen termín autoregulace a pojmy s ní související - jáství, motivace, vůle, emoce, metakognice. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány psychologická specifika mladšího školního věku a popsán proces socializace v tomto období života dítěte. Závěr teoretické části je věnován typologii rodičovských výchovných stylů. Praktická část zjišťuje úroveň autoregulace u dětí mladšího školního věku. Další výzkumné šetření se týká užívání rodičovských stylů vzhledem k pohlaví, věku, dosaženému stupni vzdělání rodičů, vzhledem k počtu dětí v rodině a k pořadí narození dítěte do rodiny.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of behaviour self-regulation among lower primary school aged children in a small social group in Vsetín's region. Another area that this thesis is devoted to are the characteristics of the educational styles of parents and their comparison to the socio-demographic variables. The thesis is divided into theoretical and practical part. The beginning of the theoretical part defines the term of the behaviour self-regulation and terminology related to it - selfhood, motivation, will, emotions, meta-cognition. In the second chapter, there are described the psychological specifics of lower primary school aged children and the process of socialization during this period of life. The end of the theoretical part is devoted to the typology of parental educational styles. The practical part determines the degree of behaviour self-regulation among lower primary school aged children. Further research investigation concerns to the use of parenting styles with respect to gender, age, the achieved level of parent's education, due to the number of children in the family and due to the birth order of the child in the family.

Klíčová slova: autoregulace, jáství, motivace, vůle, emoce, metakognice, mladší školní věk, socializace, výchovné styly

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Jakešová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=39049 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Opletalová, Lucie. Vliv rodičovského působení na autoregulaci chování dětí mladšího školního věku v kolektivu malé sociální skupiny na Vsetínsku . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz