Anna Benešová

Bakalářská práce

Kompostování v domácnosti - vermikompostování

Home composting - vermicomposting
Anotace:
Bakalářská práce popisuje vznik biologicky rozložitelných odpadů, jejich složení a možnosti jejich využití. Detailněji se zabývá kompostováním a jeho významem, se zaměřením na jednu z jeho možností – vermikompostováním, což je metoda zpracovávající bioodpad pomocí žížal, především v domácím prostředí.
Abstract:
Bachelor thesis describes formation of biodegradable waste, its composition and their use. It deals with composting and its meaning, focusing on one of its options - vermicomposting, which is a method of processing biological waste using earthworms, especially at home.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Jaroslav Závada
  • Oponent: Vladislav Blažek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů