Bc. et Bc. Radka Lišková

Diplomová práce

Didaktické hry a cvičení v edukaci žáka s Downovým syndromem a jejich efektivita vzhledem ke vzdělávacím oblastem RVP ZŠS

Didactic games and exercises in education of pupil with Down syndrome and its effectivity in relation to educational areas of „RVP ZŠS“ - Framework of educational program for special elementary schools
Anotace:
Diplomová práce je věnována problematice integrativního vzdělávání žáka s Downovým syndromem a posouzení vybraných her a cvičení ve výzkumném projektu na efektivitu tohoto vzdělávání. Text je členěn do čtyř kapitol. První kapitola je věnována definici Downova syndromu z hlediska pojmu, etiologie a forem, diagnostiky a fyziognomických zvláštností a zdravotních komplikací. Druhá kapitola se věnuje možnostem …více
Abstract:
This thesis is dedicated to dilemma of integrative education of pupil with Down Syndrome and examination of selected games and exercises in the research project and their effectivity for this education. Text is structured into four chapters. First chapter is dedication to definition of Down Syndrome from the point of view of term, etiology and forms, diagnostics and physiognomic oddity and health complications …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele