Theses 

Pohybová aktivita a životní styl při sedavém zaměstnání – Tereza ADAMCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tereza ADAMCOVÁ

Bakalářská práce

Pohybová aktivita a životní styl při sedavém zaměstnání

Physical activity and lifestyle in a sedentary job

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou úrovně pohybové aktivity u specifické skupiny - lidí se sedavým zaměstnáním. Výzkumné šetření bylo realizováno v pražské firmě ERGO a.s. zabývající se službami pojištění, přičemž výzkumný soubor tvořilo 20 respondentů, z toho 13 žen a 7 mužů. Sběr dat proběhl v únoru 2019. Pro získání dat byl použit Mezinárodní dotazník k pohybové aktivitě IPAQ - long, Dotazník motivace k pohybové aktivitě MPAM-R a pár doplňujících informací bylo získáno v rámci vlastní ankety. Signifikantní rozdíl úrovně pohybové aktivity u mužů a žen je zejména v oblasti intenzivní pohybová aktivita, kdy muži vykazují o 100 % vyšší míru pohybové aktivity než ženy. Nejvíce respondentů (15 z 20) shledalo motiv "zdatnost" jako důvod k realizaci pohybové aktivity. Jedinci se snaží být pohybově aktivní se záměrem zachovat si určitý stupeň fyzického zdraví a kondice. Na druhém místě skončil motiv "zájem", kdy 14 jedinců z 20 provozuje pohybovou aktivitu pro čisté potěšení a prožitek z dané činnosti. Úroveň sedavého chování u mužů a žen se liší o víkendových dnech minimálně. Vetší rozdíl je v pracovních dnech, přičemž ženy sedí více než muži o 91 min/týden.

Abstract: The thesis deals with the analysis of the level of physical activity in a specific group - people with sedentary jobs. The research was conducted at the Prague firm ERGO a.s. insurance services, with 20 respondents, including 13 women and 7 men. Data collection was carried out in February 2019. IPAQ - long (International Questionnaire for Physical Activity), MPAM-R (Motives for Physical Activity Measure - Revised) questionnaire was used to obtain data and some additional information was obtained within the framework of its own survey. A significant difference in the level of physical activity among men and women is particularly in the area of intense physical activity, where men show a 100 % higher activity rate than women. Most respondents (15 out of 20) found the motive "proficiency" as a reason for physical activity. Respondents try to be physically active with the intention to maintain a certain degree of physical health and fitness. In the second place has the "interest" motiv with 14 individuals out of 20 operating for physical pleasure and enjoyment of the activity. The level of sedentary behavior in men and women varies minimally on weekend days. The bigger difference is on working days, while women sit more than men by 91 min / week.

Klíčová slova: dotazník IPAQ, dotazník MPAM-R, sedavé chování, úroveň pohybové aktivity, motivace, civilizační choroby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Kudláček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=234938 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

ADAMCOVÁ, Tereza. Pohybová aktivita a životní styl při sedavém zaměstnání. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:45, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz