Tomáš Nimráček

Disertační práce

Posuzování vlivů pyrolýzních metod energetického využití komunálního odpadu na životní prostředí.

Assessment of Impacts of Pyrolysis Methods of Energetic Utilization of Municipal Waste on Environment.
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá posuzováním vlivů pyrolýzních metod energetického využití komunálních odpadů na životní prostředí. Teoretická část se věnuje odpadům, resp. komunálním odpadům, jejich využití a likvidaci. V širším kontextu je řešena otázka odpadních plastů a jejich zpracování. Stěžejní část disertační práce tvoří problematika energetického využívání komunálních odpadů a zejména pak pyrolýzní …více
Abstract:
This dissertation deals with pyrolysis methods for an energy recovery of municipal waste and their environmental impact assessment. The theoretical part deals with waste, specifically with municipal waste and its recovery and disposal. In a broader context, the concern of plastic waste and its treatment are being addressed. The fundamental part of this dissertation is the issue of energy utilization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 7. 2017
  • Vedoucí: Vladimír Lapčík
  • Oponent: Barbara Tora, Vladimír Čablík, Sergej Hloch

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava