BcA. Klára Schmidtová

Diplomová práce

Restaurování dvou barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou a rozšířený průzkum rámů s oválným obrazovým zrcadlem

Restoration of two Baroque portraits from the collections of Jaroměřice nad Rokytnou Castle and an extended survey of frames with an oval picture mirror
Anotace:
Stěžejním obsahem praktické části diplomové práce je komplexní restaurátorský zásah provedený na dvou barokních podobiznách ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Na dílech byl proveden rozsáhlý restaurátorský průzkum zahrnující neinvazivní zobrazující metody a chemicko-technologické analýzy mikrovzorků barevné vrstvy a plátna. Na základě průzkumů byl zvolen ke každému dílu vhodný restaurátorský …více
Abstract:
The main content of the practical part of the diploma thesis is a complete restoration intervention carried out on two Baroque portraits from the collection of the Jaroměřice nad Rokytnou chateau. An extensive restoration survey was undertaken on the works, including non-invasive imaging methods and chemical-technological analyzes of microsamples of the color layer and canvas. Based on the survey, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schmidtová, Klára. Restaurování dvou barokních podobizen ze sbírek zámku Jaroměřice nad Rokytnou a rozšířený průzkum rámů s oválným obrazovým zrcadlem. Litomyšl, 2020. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování