Theses 

Koncepce národní identity v současné české politice Vnímání národní identity očima mladých Čechů a její srovnání s generací našich prarodičů. – Bc. Michaela DUDÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Bc. Michaela DUDÍKOVÁ

Master's thesis

Koncepce národní identity v současné české politice Vnímání národní identity očima mladých Čechů a její srovnání s generací našich prarodičů.

The concept of national identity in contemporary czech politics - the sense of national identity through the eyes of young Czechs and its comparison with the generation of our grandparents.

Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vnímáním národní identity českým obyvatelstvem a to z pohledu dvou odlišných věkových skupin. Hlavním cílem je zjištění, jak mladá generace Čechů přistupuje k pojetí národní identity a následné srovnání s přístupy generace starší. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, pro pochopení základních souvislostí a následné práce s nimi. Také nastiňuje historický průběh formování národů a s ním související národní identitu. Veškeré informace budou použity z odborné literatury. Praktická část bude uskutečněna prostřednictvím kvalitativního výzkumu formou polostrukturovaných rozhovorů. Cílem je zjistit, kde se formuje národní vědomí, kdo jej ovlivňuje a jak je vůbec chápáno.

Abstract: This thesis deals with the perception of national identity Czech population from the perspective of two different age groups. The main aim is to discover how the young generation of Czechs accesses the concept of national identity and subsequent comparison with the older generation approaches. The theoretical part defines the basic concepts for understanding fundamental aspects and then work with them. It also outlines the historical course of the formation of nations and the related national identity. All information will be used in the literature. The practical part will be done through qualitative research in the form of semi-structured interviews. The aim is to find out where they formed a national consciousness, who it affects and how it is perceived.

Keywords: Národ, identita, národní cítění

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 12. 2015
  • Accessible from:: 8. 12. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Havlíček, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 12. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

The right form of listing the thesis as a source quoted

DUDÍKOVÁ, Michaela. Koncepce národní identity v současné české politice Vnímání národní identity očima mladých Čechů a její srovnání s generací našich prarodičů.. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 07:35, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz