Bc. Marcel Bartoš

Diplomová práce

Flóra a vegetace údolí Říčky u Brna

Flora and vegetation of the Říčka valley near to Brno
Anotace:
V této diplomové práci se zabývám výzkumem flóry a vegetace v území horního a středního toku Říčky a svahy tyčícími se nad ní. Studované území leží východně až severovýchodně od Brna. Cílem práce bylo charakterizovat přírodní poměry studovaného území podle literatury a při terénním výzkumu zaznamenat výskyt cévnatých rostlin, zdokumentovat vegetaci studovaného území pomocí fytocenologických snímků …více
Abstract:
In this diploma thesis I deal with the research of flora and vegetation in the upper and middle flow of the Říčka stream and the slopes rising above it. The defined area lies east to northeast of Brno. The aim of the work was to characterize the natural conditions of the studied area according to the literature and to record the occurrence of vascular plants in field research, to document the vegetation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Lubomír Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta