Theses 

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru telekomunikací – Bc. Luděk Hrdlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Luděk Hrdlička

Diplomová práce

Podpora prodeje jako nástroj integrované marketingové komunikace ve vybrané firmě v sektoru telekomunikací

Sales promotion as a tool of integrated marketing communication in a selected company of the telecommunication sector

Anotace: Primárním cílem diplomové práce je ve společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. analyzovat podporu prodeje v oblasti rezidentního segmentu a případně najít potenciál dalších možností podpory prodeje. Sekundárním cílem je hledání kroků a inovativních opatření, které povedou k navýšení zákaznické spokojenosti indexu CSI (nezávislé měření společnosti EPSI Rating) u nových zákazníků v jednotlivých prodejních kanálech v segmentu rezidentního trhu. V první části diplomové práce (teoreticko – metodologická část) se zabývám na teoretické bázi všemi možnými prvky podpory prodeje s přesahem do marketingového komunikačního mixu. V druhé kapitole diplomové práce (praktická část) na základě volně dostupných a veřejných dat společnosti je výčet jednotlivých aktivit v oblasti podpory prodeje. Výčet těchto aktivit je rozdělen do dvou základních oblastí, a to marketinkovému komunikačnímu mixu jako první oblast a podpoře prodeje, která je součástí marketingového komunikačního mixu, jako druhé oblasti. V závěru této práce je sumarizace stanovených cílů a vyhodnocení deklarovaných hypotéz.

Abstract: The primary goal of the thesis is to analyze the sales supporting activities in the field of residential segment in Telefónica Czech Republic, a.s. and to identify other alternatives of how sales could be supported. The secondary goal is to find innovative measures which will help to increase the customer satisfaction index (which is an independent measure of EPSI Rating company) by new customers within individual sales channels in the residential segment. The first part of the diploma work covers the theoretical basis of sales supporting tools including the marketing communications mix. The practical section of the thesis presents a summary of individual activities in the field of sales support based on publically available data about Telefónica company. These activities are split into two primary segments – the marketing communication mix and the sales support which is part of the marketing communication mix. The final part of the thesis summarizes the proposed goals and evaluates the declared hypotheses.

Klíčová slova: Podpora prodeje, telekomunikace, Telefónica Czech Republic, a.s., marketingový mix, komunikační mix, cílová skupina, produkt, cena, zákazník, komunikace, distribuce, reklama, kampaň, reklamní rozpočet, poptávka, strategie, cíle, potřeba, Public relations, osobní prodej, přímý marketing, index CSI.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Karel Eliáš, CSc.
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 10. 2018 03:36, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz