Pavla Sniehottová

Bakalářská práce

Fluktuace zaměstnanců

Personnel Turnover in an Organization
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zjistit míru, příčiny a důsledky fluktuace zaměstnanců ve firmě MSA, a. s. a navrhnout možná antifluktuační opatření. Teoretická část se věnuje řízení lidských zdrojů, druhům fluktuace, jejím příčinám, důsledků a nákladům s fluktuací spojenými. Výsledkem analýzy fluktuace zaměstnanců ve firmě, je míra fluktuace za rok 2009 ve výši 8,02%. Většina zaměstnanců opustila organizaci …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to determine the rate, reasons and consequences of personnel turnover in an organization MSA, a. s. and to propose possible anti-fluctuation precautions. The theoretical part is about human resource management, kinds of fluctuation, their reasons, consequences and costs connected with fluctuation. The result of the personnel turnover analysis in an organization, is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jana Jarolímová
  • Oponent: Jarmil Adamec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava